FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ” PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym


Zgłoszenie do udziału w:
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W SUPERWIZJI
DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ
1Nazwa pracodawcy - instytucji zgłaszającej
2NIP instytucji
3Powiat
4Gmina
5Miejscowość
6Ulica
7Numer budynku
8Numer lokalu
9Kod pocztowy -
10Osoba do kontaktu
11Telefon kontaktowy (bez zera z przodu)
12Adres e-mail
13Uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w szkoleniu/superwizji:
14. Deklarowana liczba uczestników
Asystenci rodzin:
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
Wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:
15.Deklarowana liczba godzin superwizji (od 10 do 30 godzin)

Data 07-08-2020 Podpis dyrektora/zastępcy instytucji zgłaszającej ...............................................

Po zakwalifikowaniu Państwa instytucji do udziału w superwizji, otrzymają Państwo link do formularza zgłoszeniowego dla uczestników. Formularze zgłoszeniowe uczestników należy złożyć wraz z oświadczeniem przed przystąpieniem do realizacji. Faktyczna liczba godzin superwizji może być inna od deklarowanej przez instytucję z uwagi na założenia projektu.

Zakwalifikowane instytucje zobowiązane są do udostępnienia sali, mogącej pomieścić wszystkich uczestników grupy.