FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Gala Finałowa „Śląski Prometeusz – Wojewódzka Nagroda dla Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej”

Instrukcja do formularza:

 1. Prosimy o wypełnienie wszystkich aktywnych pól formularza – braki w formularzu zgłoszeniowym skutkują odrzuceniem zgłoszenia.
 2. Uzupełniony formularz należy wysłać poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ znajdującego się na końcu formularza.
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W:
DANE OSOBOWE I DANE TELEADRESOWE:
1Imię
2Nazwisko
3Instytucja/Organizacja/osoba prywatna(proszę wpisać nazwę reprezentowanego podmiotu, lub BRAK w przypadku osoby fizycznej)
4Miejscowość
5Telefon kontaktowy
6Adres email
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142, e-mail: rops@rops-katowice.pl , tel. 32 730 68 68.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142 to: e-mail: psobusik@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 81.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa w Gali Finałowej „Śląski Prometeusz – Wojewódzka Nagroda dla Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej” oraz w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom zajmującym się archiwizacją, a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. Dane osobowe będą ponadto upubliczniane wraz z Pani/Pana wizerunkiem na stronach internetowych zawierających informacje dotyczące Gali Finałowej „Śląski Prometeusz – Wojewódzka Nagroda dla Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej”, w tym na stronach internetowych www.slaskie.pl, www.ps.slaskie.pl, www.rops-katowice.pl, www.seniorzy.rops-katowice.pl
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje. brakiem możliwości uczestnictwa w Gali Finałowej „Śląski Prometeusz – Wojewódzka Nagroda dla Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej”.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach moich danych osobowych zawartych na niniejszym formularzu oraz utrwalanie podczas Gali Finałowej „Śląski Prometeusz – Wojewódzka Nagroda dla Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej” mojego wizerunku i jego rozpowszechnianie , w następujących celach: rekrutacji i uczestnictwa w Gali Finałowej „Śląski Prometeusz – Wojewódzka Nagroda dla Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej” oraz w celach archiwalnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.