FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

- zakres danych zgodny z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470).


ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W:
DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PUNKTÓW FORMULARZA)
1Imię
2Nazwisko
3PESEL
4Płeć
5Wykształcenie
Adres zamieszkania i dane kontaktowe uczestnika
6Kraj
7Województwo
8Powiat
9Gmina
10Miejscowość zamieszkania
11Kod pocztowy -
12Ulica
13Numer budynku
14Numer lokalu
15Telefon kontaktowy uczestnika
16Adres e-mail uczestnika (na wskazany adres zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu)
DANE TELEADRESOWE MIEJSCA ZATRUDNIENIA UCZESTNIKA PROJEKTU (PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PUNKTÓW FORMULARZA)
17Nazwa pracodawcy - instytucji zgłaszającej (Zgodnie z umową o pracę, zlecenie, dzieło lub wolontariat)
18Zajmowane stanowisko
19Typ instytucji
inne jakie
20NIP
21Powiat
22Gmina
23Miejscowość
24Ulica
25Numer budynku
26Numer lokalu
27Kod pocztowy -
28Telefon służbowy (bez zera z przodu)
29E-mail
30Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
31Obszar zatrudnienia
32Wykonywany zawód
33Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu (proszę zaznaczyć odpowiedź/odpowiedzi, które odnoszą się do Pani/a sytuacji społecznej) Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia.
Osoba z niepełnosprawnościami.
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej.
(za osobę w innej niekorzystnej sytuacji społecznej uznaje się: osobę z wykształceniem niższym niż podstawowe (ISCED 0), byłego więźnia, narkomana, osobę bezdomną lub wykluczoną z dostępu do mieszkań, osobę z obszarów wiejskich (DEGURBA kategoria 3)).
Żadne z powyższych.

34Specjalne potrzeby Dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową? Jeśli TAK, proszę opisać jakie:
Zapewnienie tłumacza języka migowego?
Zapewnienie druku materiałów powiększoną czcionką?
Potrzeba dostosowania posiłków celem uwzględnienia specyficznych potrzeb żywieniowych? Jeśli TAK, proszę opisać jakie:
Inne specjalne potrzeby? Jeśli TAK, proszę opisać jakie:

1.Ja, niżej podpisana/y, deklaruję uczestnictwo w Projekcie pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" realizowanym w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2.Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności grupy docelowej uprawniające do udziału w Projekcie.

3.Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „„Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do stosowania Regulaminu.

4.Oświadczam, że zapoznałem się z Oświadczeniem uczestnika projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w formach wsparcia oraz działaniach niebędących formami wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach PO WER, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych z realizacją Projektu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas realizacji Projektu mogą być zamieszczone na Stronie internetowej ROPS oraz wykorzystane w materiałach drukowanych.

6.Jestem świadoma/y, że złożenie Dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

7.Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8.Oświadczam, iż nie otrzymywałam/em oraz nie otrzymuję wsparcia z innych źródeł w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach Projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach II. Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które spowodowałoby podwójne finansowanie wydatków.

9.Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajanie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.


Data 27-03-2023 Podpis osoby zgłaszającej się ...............................................

Wyrażam zgodę na uczestnictwo Pani/a .........................................................................w formach wsparcia organizowanych w ramach projektu pn.: „Kooperacje 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Oświadczam, iż ww. osoba jest pracownikiem ............................................................................. (nazwa instytucji).

Podpis i pieczęć imienna przełożonego ............................................... Pieczęć instytucji ...............................................